Ilmainen toimitus alkaen €20
Tilattu työpäivinä ennen klo 22:00 toimitetaan huomenna
Ilmaiset palautukset 14 päivän kuluessa

Apua päätöksentekoonclear

Mitä oireita/epämukavuuksia koet?

 • Hikinen
 • Ylikuumentunut
 • Tyhmä
 • Päänsärky
 • Väsymys
 • Ärtyisä
 • Keskittymisongelmat
 • Punainen lämpöihottuma
 • Välinpitämätön
 • Kuivat silmät
 • Kuiva iho
 • Puukalusteiden halkeamat
 • Staattinen sähkö
 • Kuivat huulet
 • Kuiva yskä
 • Tunkkainen nenä
 • Kuivat hengitystiet
 • Puulattian halkeamat
 • Ihoärsytystä
 • Kutittava nenä
 • Ärtyneet silmät
 • Vuotava
 • Pahoinvoiva
 • Heinänuha
 • Tunkkainen haju
 • Homeen muodostuminen
 • Kosteus täplät
 • Astma
 • Ekseema
 • Pölypunkit
 • Krooninen keuhkoputkentulehdus
 • Nuha
 • Hopeakala talossa
 • Kivuliaat nivelet
 • Ärtyneet hengitystiet
 • Kylmät kädet ja jalat
 • Väristys
 • Räpyttelevät hampaat

Yleiset sopimusehdot – Duux.com

Sisällysluettelo:

1 artikla – Määritelmät

2 artikla – Yrittäjän henkilöllisyys

3 artikla – Sovellettavuus

4 artikla – Tarjous

5 artikla – Sopimus

6 artikla – Peruuttamisoikeus

7 artikla – Kuluttajan velvollisuudet harkinta-aikana

8 artikla – Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset

9 artikla – Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

10 artikla – Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

11 artikla – Hinta

12 artikla – Vaatimustenmukaisuus ja lisätakuu

13 artikla – Toimitus ja täytäntöönpano

14 artikla – Tilaustapahtumat: kesto, irtisanominen ja jatkaminen

15 artikla – Maksu

16 artikla – Valitusmenettely

17 artikla – Riita-asiat

18 artikla – Lisämääräykset tai poikkeavat määräykset

1 artikla – Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1. Litännäissopimus: sopimus, jolla kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja etäsopimukseen liittyen ja jossa yrittäjä tai kolmas osapuoli toimittaa nämä tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut kyseisen kolmannen osapuolen ja yrittäjän välisen järjestelyn perusteella;
2. Harkinta-aika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi elinkeino-, liike-, käsityö- tai ammattitarkoituksessa;
4. Päivä: kalenteripäivä;
5. Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu tieto;
6. Ovelta ovelle -sopimus: sopimus, joka koskee tavaroiden, palvelujen ja/tai digitaalisen sisällön säännöllistä toimittamista tiettynä ajanjaksona;
7. Pysyvä tiedonsiirtoväline: mikä tahansa väline – myös sähköposti – jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa myöhemmän tarkastelun tai käytön sen ajanjakson ajan, johon tiedot on tarkoitettu, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen muuttumattoman jäljentämisen;
8. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;
9. Yrittäjä: luonnollista henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa kuluttajille etänä tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja;
10. Etäsopimus: sopimus, joka tehdään yrittäjän ja kuluttajan välillä osana tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntiä koskevaa järjestäytynyttä järjestelmää ja jossa käytetään yksin tai yhdessä yhtä tai useampaa etäviestintämenetelmää aina sopimuksen tekohetkeen asti;
11. Peruuttamislomakkeen malli: näiden ehtojen liitteessä I esitetty eurooppalainen peruuttamislomake; Liitettä I ei tarvitse toimittaa, jos kuluttajalla ei ole tilauksensa peruuttamisoikeutta;
12. Etäviestintätekniikka: keinot, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttajan ja yrittäjän on oltava yhdessä samassa huoneessa samanaikaisesti.

2 artikla – Yrittäjän henkilöllisyys

Yrityksen nimi: Duux B.V.

Toimii nimellä (nimillä):

– Duux B.V.
– www.duux.com

Yrityksen osoite:

Veghelsedijk 2f
5406 TE Uden

Saavutettavuus:
Maanantaista perjantaihin klo 9.00-17.00
Puhelinnumero: 0162700567

Sähköpostiosoite: info @duux.com
Kauppakamarin numero: 72814179
ALV-numero: NL859246140B01

3 artikla – Sovellettavuus

1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin.
2. Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset ehdot on annettava kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjä ilmoittaa ennen etäsopimuksen tekemistä, miten yleisiin ehtoihin voi tutustua yrittäjän toimitiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta ja mahdollisimman nopeasti.
3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleiset ehdot ovat nähtävissä sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta joko sähköisesti tai muulla tavoin.
4. Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja jos ehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin.

4 artikla – Tarjous

1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen sovelletaan ehtoja, tämä on mainittava nimenomaisesti tarjouksessa.
2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvauksen on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, niiden on oltava todellisia kuvia tarjoituista tuotteista, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet eivät sido yrittäjää.
3. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen sisältyy.

5 artikla – Sopimus

1. Jollei 4 kohdassa säädetystä muuta johdu, sopimus tulee voimaan sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut ehdot.
2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi tarjouksen sähköisen hyväksynnän vastaanottamisen. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja turvallisen verkkoympäristön varmistamiseksi. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet.
4. Yrittäjä voi lakisääteisissä puitteissa tiedottaa kuluttajalle tämän maksuvelvotteista sekä kaikista niistä seikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja.
5. Viimeistään tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön toimitushetkellä yrittäjä lähettää kuluttajalle seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle:

a. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksen;
b. ehdot ja tapa, joilla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
c. tiedot takuista ja myynnin jälkeisistä palveluista;
d. tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön hinta kaikkine veroineen, tarvittaessa toimituskustannukset ja etäsopimuksen maksu-, toimitus- tai täytäntöönpanotapa;
e. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai jos sopimus on voimassa toistaiseksi;
f. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruuttamislomakkeen malli.

6. Pitkäaikaisen liiketoimen tapauksessa edellisen kohdan määräystä sovelletaan ainoastaan ensimmäiseen toimitukseen.

6 artikla – Peruuttamisoikeus

Kun kyseessä on tuote:

1. Kuluttaja voi peruuttaa tuotteen ostoa koskevan sopimuksen 14 päivän harkinta-ajan kuluessa ilman perusteluja. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta hän ei voi velvoittaa kuluttajaa ilmoittamaan syytä (syitä).
2. Edellä 1 kohdassa mainittu harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole toimituksen kuljettaja, on vastaanottanut tuotteen, tai:

a. jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi kieltäytyä tilaamasta useita tuotteita, joilla on eri toimitusaika, edellyttäen, että hän on ilmoittanut asiasta kuluttajalle selkeästi ennen tilausprosessia.
b. jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan;
c. kun kyseessä ovat sopimukset, jotka koskevat tuotteiden säännöllistä toimittamista tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

Kun kyseessä ovat palvelut ja digitaalinen sisältö, joita ei toimiteta aineellisella välineellä:

3. Kuluttaja voi irtisanoa palvelusopimuksen ja sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen, jota ei ole toimitettu aineellisella välineellä, 14 päivän kuluessa ilman perusteluja. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta hän ei voi velvoittaa kuluttajaa ilmoittamaan syytä (syitä).
4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu harkinta-aika alkaa sopimuksen tekemistä seuraavana päivänä.

Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, jota ei ole toimitettu aineellisella välineellä, jos peruuttamisoikeudesta ei ole tietoa:

5. Jos yrittäjä ei ole toimittanut kuluttajalle lakisääteisiä tietoja peruuttamisoikeudesta tai peruuttamislomakkeen mallia, harkinta-aika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua tämän artiklan edellisten kohtien mukaisesti määritetyn alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä.
6. Jos yrittäjä on toimittanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja sai nämä tiedot.

7 artikla – Kuluttajan velvollisuudet harkinta-aikana

1. Harkinta-aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta huolella. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Lähtökohtana on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain niin kuin hän saisi tehdä myymälässä.
2. Kuluttaja on vastuussa ainoastaan tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu tuotteen käsittelystä, joka ylittää 1 kohdassa sallitun.
3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, jos yrittäjä ei ole antanut hänelle kaikkia laissa edellytettyjä tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä tai sopimuksen tekohetkellä.

8 artikla – Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset

1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle harkinta-ajan kuluessa peruuttamislomakkeen mallilla tai muulla yksiselitteisellä tavalla.
2. Kuluttajan on palautettava tuote tai luovutettava se yrittäjälle (yrittäjän valtuutetulle edustajalle) mahdollisimman pian, kuitenkin 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavasta päivästä. Tämä ei ole tarpeen, jos yrittäjä on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut palautusaikaa, jos hän palauttaa tuotteen ennen harkinta-ajan päättymistä.
3. Kuluttaja palauttaa tuotteen kaikkine toimitettuine lisävarusteineen, jos se on kohtuudella mahdollista alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa, sekä yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
4. Riski ja todistustaakka peruuttamisoikeuden oikeasta ja oikea-aikaisesta käyttämisestä on kuluttajalla.
5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos yrittäjä ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista, tai jos yrittäjä ilmoittaa itse maksavansa kustannukset, kuluttajan ei tarvitse maksaa palautuskustannuksia.
6. Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen sen jälkeen, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun suorittaminen tai kaasun, veden tai sähkön toimitukset, joita ei ole valmisteltu myyntiin rajoitettuna määränä tai määrättyinä määrinä, aloitetaan harkinta-aikana, kuluttaja on yrittäjälle velkaa määrän, joka on oikeassa suhteessa siihen osaan sitoumuksesta, jonka yrittäjä on täyttänyt harkinta-aikana, verrattuna sitoumuksen täyteen laajuuteen.
7. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sellaisten palvelujen suorittamisesta tai veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, joita ei ole saatettu valmiiksi myyntiin rajoitetussa määrin tai määrässä, tai kaukolämmön toimittamisesta, jos:

a. yrittäjä ei ole antanut kuluttajalle lain edellyttämää tietoa peruuttamisoikeudesta, peruuttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta tai peruuttamislomakkeen mallista, tai
b. kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun suorittamisen aloittamista tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimittamista harkinta-aikana.

8. Kuluttajalle ei aiheudu kustannuksia sellaisen digitaalisen sisällön täydellisestä tai osittaisesta toimittamisesta, jota ei ole toimitettu aineellisella tietovälineellä, jos:

a. hän ei ole nimenomaisesti suostunut siihen, että sopimuksen täyttäminen aloitetaan ennen harkinta-ajan päättymistä;
b. hän ei ole suostumusta antaessaan tunnustanut menettäneensä peruuttamisoikeuttaan; tai
c. yrittäjä ei ole vahvistanut tätä kuluttajan vakuutusta.

9. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset peruutetaan lain nojalla.

9 artikla – Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

1. Jos yrittäjä antaa kuluttajalle mahdollisuuden ilmoittaa peruuttamisesta sähköisesti, yrittäjän on lähetettävä viipymättä vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta.
2. Yrittäjän on korvattava kaikki kuluttajan suorittamat maksut, mukaan lukien yrittäjän palautetusta tuotteesta veloittamat toimituskulut, ilman aiheetonta viivästystä muttavälittömästi mutta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut hänelle peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoa tuotteen noutamista itse, hän voi odottaa takaisinmaksun kanssa, kunnes hän on saanut tuotteen tai kunnes kuluttaja osoittaa palauttaneensa tuotteen sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
3. Yrittäjän on käytettävä takaisinmaksuun samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja suostu muuhun maksutapaan. Palautus on kuluttajalle maksuton.
4. Jos kuluttaja on valinnut vakiotoimitusta kalliimman toimitustavan, yrittäjän ei tarvitse korvata kalliimman toimitustavan lisäkustannuksia.

10 artikla – Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeuden ulkopuolella vain, jos yrittäjä on selkeästi ilmoittanut tästä tarjouksessa tai  ainakin hyvissä ajoissa ennen sopimuksen tekemistä:

1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on sidoksissa rahoitusmarkkinoiden vaihteluihin, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa
2. Julkisessa huutokaupassa tehdyt sopimukset. Julkinen huutokauppa on myyntitapa, jossa yrittäjä tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolle annetaan mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupassa huutokaupanpitäjän johdolla ja jossa voittanut tarjoaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;
3. Palvelusopimukset, kun palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan, mutta vain jos:

a. täytäntöönpano on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja
b. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa heti, kun yrittäjä on toteuttanut sopimuksen kokonaisuudessaan;

4. Alankomaiden siviililain 7:500 artiklassa ja matkustajaliikennesopimuksissa tarkoitettu pakettimatka;
5. Majoituksen tarjoamista koskevat palvelusopimukset, jos sopimuksessa määrätään tietty suorituspäivä tai -ajanjakso ja jos kyseessä ei ole asuminen, tavarankuljetus, autonvuokraus tai ateriapalvelut;
6. vapaa-ajan toimintaa koskevat sopimukset, jos sopimuksessa määrätään tietystä täytäntöönpanopäivästä tai -ajasta;
7. Kuluttajien eritelmien mukaisesti valmistetut tuotteet, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja jotka on valmistettu kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
8. Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajallinen;
9. Sinetöidyt tuotteet, jotka eivät sovellu palautettavaksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikkoutunut toimituksen jälkeen;
10. Tuotteet, jotka luonteensa vuoksi sekoittuvat toimituksen jälkeen peruuttamattomasti muihin tuotteisiin;
11. Alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä, mutta jotka voidaan toimittaa vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
12. Sinetöidyt ääni- ja videotallenteet ja tietokoneohjelmistot, joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
13. Sanomalehdet, aikakauslehdet ja viikkolehdet, lukuun ottamatta niiden tilauksia;
14. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin aineellisella välineellä, mutta vain jos:

a. täytäntöönpano on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja
b. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa.

11 artikla – Hinta

1. Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
2. Edelisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota muuttuvin hinnoin tuotteita tai palveluita, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa. Tämä yhteys vaihteluihin ja siihen, että kaikki mainitut hinnat ovat suositushintoja, mainitaan tarjouksen yhteydessä.
3. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä säännöksistä tai määräyksistä.
4. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja:

a. ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä; tai
b. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
5. Tuotteiden tai palvelujen tarjouksessa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

12 artikla – Sopimuksen noudattaminen ja lisätakuu

1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa ilmoitettujen eritelmien, kohtuullisten luotettavuutta ja/ tai käyttökelpoisuutta koskevien vaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos näin sovitaan, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
2. Yrittäjän, tämän tavarantoimittajan, valmistajan tai maahantuojan antama lisätakuu ei koskaan rajoilla niitä laillisia oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan, jos yrittäjä ei ole täyttänyt sopimuksen mukaista osuuttaan.
3. Lisätakuulla tarkoitetaan yrittäjän, tämän tavarantoimittajan, maahantuojan tai tuottajan sitoumusta, jolla hän myöntää kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka menevät pidemmälle kuin mitä hänellä on lakisääteinen velvollisuus tehdä siinä tapauksessa, että hän ei ole täyttänyt omaa osaansa sopimuksesta.

13 artikla – Toimitus ja täytäntöönpano

1. Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia sek' arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.
2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.
3. Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklasta muuta johdu, yrittäjä toteuttaa hyväksytyt tilaukset nopeasti mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei muusta toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Tässä tapauksessa kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus maksutta ja hänellä on oikeus mahdolliseen korvaukseen.
4. Kun sopimus on purettu edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa välittömästi kuluttajan maksaman summan.
5. Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kun tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai annetaan ennalta nimetylle ja yrittäjälle ilmoitetulle edustajalle, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

14 artikla – Tilaustapahtumat: kesto, irtisanominen ja jatkaminen

Irtisanominen:

1. Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa sovittuja irtisanomissääntöjä noudattaen ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.
2. Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, milloin tahansa määräaikaisen sopimuksen päättyessä sovittuja irtisanomissääntöjä noudattaen ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.
3. Edellisissä kohdissa tarkoitettuja sopimuksia koskien kuluttaja voi:

a. irtisanoa ne milloin tahansa, eikä se rajoitu irtisanomiseen tiettynä aikana tai tiettynä ajanjaksona;
b. irtisanoa ainakin samalla tavalla kuin hän ne tehnyt;
c. irtisanoa aina aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen määrännyt.

Jatkaminen:

4. Sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimitusta, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uudistaa määräajaksi.
5. Edellisestä kohdasta poiketen määräaikainen sopimus, joka on tehty sanomalehtien, viikkolehtien tai aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta, voidaan hiljaisesti jatkaa enintään kolmella kuukaudella, jos kuluttajalla on oikeus irtisanoa tämä uusittu sopimus uusimisjakson päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
6. Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan ilman eri toimenpiteitä jatkaa määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttajalla on aina oikeus irtisanoa sopimus enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika on enintään kolme kuukautta, jos sopimus koskee sanomalehtien, viikkolehtien tai aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa jakealua.
7. Määräaikaista sopimusta, joka koskee sanomalehtien, viikkolehtien tai aikakauslehtien säännöllistä toimittamista tutustumistarkoituksessa (koe- tai esittelytilaus) ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti koe- tai esittelyjakson päätyttyä.

Kesto:

8. Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla, jollei kohtuullisuus ja tasapuolisuus muuta vaadi.

15 artikla – Maksu

1. Jos sopimuksessa tai lisäehdoissa ei ole muita määräyksiä, kuluttajan maksettavaksi tulevat määrät on maksettava 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamista tai harkinta-ajan puuttuessa 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
2. Kun tuotteita myydään kuluttajille, kuluttajaa ei voida koskaan velvoittaa yleisissä sopimusehdoissa maksamaan yli 50 prosentin ennakkomaksua. Kun ennakkomaksusta on sovittu, kuluttaja ei voi vedota mihinkään kyseisen tilauksen tai palvelun (palvelujen) toteuttamista koskevaan oikeuteen ennen kuin sovittu ennakkomaksu on suoritettu.
3. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa yrittäjälle viipymättä annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.
4. Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan (-velvollisuuksiaan) ajoissa, hän on sen jälkeen, kun yrittäjä on ilmoittanut hänelle maksuviivästyksistä ja yrittäjä on myöntänyt kuluttajalle 14 päivän määräajan täyttää maksuvelvollisuutensa, velkaa erääntyneelle määrälle lakisääteisen koron, ja yrittäjällä on oikeus periä tuomioistuimen ulkopuoliset perintäkulut. Nämä perintäkulut ovat enintään: 15 % maksamattomista määristä 2 500 euroon asti; 10 % seuraavista 2 500 eurosta ja 5 % seuraavista 5 000 eurosta, kuitenkin vähintään 40 euroa. Yrittäjä voi poiketa edellä mainituista määristä ja prosenttiosuuksista kuluttajan eduksi.

16 artikla – Valitusmenettely

1. Yrittäjällä on oltava riittävästi julkistettu valitusmenettely ja hänen on käsiteltävä valitus tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
2. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle  kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet, jotka on kuvattava täydellisesti ja selkeästi.
3. Yrittäjälle tehtyihin valituksiin on vastattava 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitua pitempään, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettäällä vastaanottoviestin ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.
4. Kuluttajan on annettava yrittäjälle vähintään 4 viikkoa aikaa ratkaista valitus keskinäisessä neuvottelussa. Tämän ajanjakson jälkeen syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

17 artikla – Riita-asiat

1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lainsäädäntöä.
2. Kuluttajan ja yrittäjän väliset riidat, jotka koskevat tämän yrittäjän toimittamiin tuotteisiin tai palveluihin liittyvien sopimusten tekemistä tai täytäntöönpanoa, voi joko kuluttaja tai yrittäjä saattaa Trusted Shopsin käsiteltäväksi jäljempänä olevien määräysten mukaisesti, ja ne voidaan jättää hakemuslomakkeella osoitteessa https://help.trustedshops.com/hc/nl/requests/new
3. Riitojenratkaisulautakunta ottaa riidan käsittelyyn vain, jos kuluttaja on ensin tehnyt valituksen yrittäjälle kohtuullisen ajan sisällä.
4. Jos valitus ei johda ratkaisuun, riita-asia on saatettava riitojenratkaisulautakunnan käsiteltäväksi viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja teki valituksen yrittäjälle kirjallisesti tai muussa lautakunnan määräämässä muodossa.
5. Jos kuluttaja haluaa saattaa riita-asian riitojenratkaisulautakunnan käsiteltäväksi, tämä valinta sitoo yrittäjää. Kuluttajan on mieluiten ilmoitettava asiasta ensin yrittäjälle.
6. Jos yrittäjä haluaa saattaa riita-asian riitojenratkaisulautakunnan käsiteltäväksi, kuluttajan on ilmoitettava kirjallisesti viiden viikon kuluessa yrittäjän kirjallisesta pyynnöstä, haluaako hän myös tehdä niin vai haluaako hän, että asia käsitellään toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Jos yrittäjä ei kuule kuluttajan valintaa viiden viikon kuluessa, yrittäjällä on oikeus saattaa riita toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
7. Riitojenratkaisulautakunta antaa tuomionsa riitojenratkaisulautakunnan säännöissä määrätyin edellytyksin. Riitojenratkaisulautakunnan päätökset tehdään sitovalla lausunnolla.
8. Riitojenratkaisulautakunta ei käsittele riitaa tai lopeta menettelyä, jos yrittäjälle on myönnetty maksujen lykkäys, jos hän on mennyt konkurssiin tai jos hän on tosiasiallisesti lopettanut liiketoimintansa ennen kuin lautakunta on käsitellyt riitaa istunnossaan ja tehnyt lopullisen päätöksen.

18 artikla – Lisämääräykset tai poikkeavat määräykset

Näistä yleisistä sopimusehdoista poikkeavat lisämääräykset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla kestävälle tietovälineelle.

Liite I: Peruutusslomakkeen malli

Peruutuslomakkeen malli

(täytä tämä lomake ja palauta se vain, jos haluat peruuttaa sopimuksesta)

a. Vastaanottaja: [yrittäjän nimi]
[yrittäjän osoite]
[yrittäjän faksinumero, jos saatavilla]
[yrittäjän sähköpostiosoite tai elektroninen osoite]

b. Ilmoitan täten, että peruutan
seuraavien tuotteiden myyntiä koskevan sopimuksen: [tuotteen nimi]*
seuraavan digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen: [digitaalisen sisällön nimi]*
seuraavan palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen: [palvelun nimi]*,

c. Tilattu*/vastaanotettu* [palvelujen tilauspäivä tai tuotteiden vastaanottopäivä]
d. [Kuluttajan tai kuluttajien nimi]]
e. [Kuluttajan tai kuluttajien osoite]]
f. [Kuluttajan tai kuluttajien allekirjoitus] (vain käytettäessä lomakkeen paperiversiota)

* Viivaa yli se, mikä ei päde, tai täytä tarvittavat tiedot.